Jabatan Bantuan Guaman
Permohonan Latihan Industri JBG

Maklumat Pemohon

Maklumat Bidang Pengajian dan Latihan Industri

hingga

Dokumen Sokongan dan Kelulusan Latihan Industri Fakulti

Perakuan Pemohon

Saya sesungguhnya mengaku bahawa maklumat yang dikemukakan adalah benar dan saya sedar bahawa tindakan Undang-Undang yang berkaitan boleh dikenakan terhadap saya jika maklumat yang diberikan adalah tidak benar.*